This user hasn't written a bio yet.

Browse Shihan's content


Shihan's activity

Shihan Miah published QM Jan 19-20 Final Exam 9 months, 1 week ago

Shihan Miah created QM Jan 19-20 Final Exam 9 months, 2 weeks ago

Shihan Miah published Economic Order quantity- Jan 19-20 Final 9 months, 2 weeks ago

Shihan Miah published Linear Programming-Jan 19-20 Final 9 months, 2 weeks ago

Shihan Miah created Linear Programming-Jan 19-20 Final 9 months, 2 weeks ago

Shihan Miah published Decision Making - Jan 19-20 Final 9 months, 2 weeks ago

Shihan Miah created Decision Making - Jan 19-20 Final 9 months, 2 weeks ago